| 10 November, 2022

Wynagrodzenia w 2023 r.

W nadchodzącym roku pracodawcy będą się musieli zmierzyć z nowymi przepisami mającymi bezpośrednie przełożenie na wysokość wynagrodzeń pracowników. Regulacje, które ulegają aktualizacji dotyczą między innymi następujących obszarów: 

 • płaca minimalna oraz 
 • kwota zmniejszająca podatek. 

  Kancelaria Tias w trosce o dobro swoich Klientów dokłada wszelkich starań, by proces wdrożenia zmian w firmach, z którymi współpracuje, przebiegał sprawnie i terminowo.

PŁACA MINIMALNA W 2023 ROKU

We wrześniu 2022r. zostało opublikowane Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie płacy minimalnej na nadchodzący rok. Zmienia się przede wszystkim minimalne wynagrodzenie brutto dla pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę. Zaktualizowana także została minimalna stawka godzinowa brutto dla określonych umów cywilno-prawnych, takich jak umowa zlecenie czy umowa o świadczenie usług (samozatrudnienie). Zmiany będą wdrażane dwu-etapowo. Jedna podwyżka zostanie wprowadzona 1 stycznia 2023 roku, druga – 1 lipca 2023 roku. W związku z tym, pracodawcy muszą się nastawić na zwiększony wysiłek organizacyjno-administracyjny z tym związany.

Ile wyniesie płaca minimalna w 2023 roku?


Poniżej prezentujemy nowe stawki płacy minimalnej obowiązujące w 2023 roku.

Minimalne wynagrodzenie netto[1]

 • w 2022 r.:             2 363,56 zł
 • od 01.01.2023 r.: 2 709,48 zł        +345,92 zł vs. 2022
 • od 01.07.2023 r.: 2 783,86 zł        +420,30 zł vs. 2022

[1] dotyczy osoby powyżej 26 roku życia, która złożyła u pracodawcy oświadczenie PIT-2, z zastosowaniem podstawowych kosztów uzyskania przychodów, bez PPK

Minimalne wynagrodzenie brutto

 • w 2022 r.:             3 010,00 zł
 • od 01.01.2023 r.: 3 490,00 zł      +480,00 zł vs. 2022
 • od 01.07.2023 r.: 3 600,00 zł      +590,00 zł vs. 2022

Minimalne wynagrodzenie - koszt pracodawcy (łącznie z opłatą ZUS za pracownika)

 • w 2022 r.:             3 626,46 zł
 • od 01.01.2023 r.: 4 204,75 zł      +578,29 zł vs. 2022
 • od 01.07.2023 r.: 4 337,28 zł      +710,82 zł vs. 2022

Minimalna stawka godzinowa brutto:

 • w 2022 r.:            19,70 zł
 • od 01.01.2023 r.: 22,80 zł 
 • od 01.07.2023 r.: 23,50 zł 

W powyższego zestawienia wynika, że nowa stawka minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązująca od 01.01.23 r. będzie wyższa w stosunku do kwoty z 2022 r. o 15,9%, natomiast stawka obowiązująca od 01.07.23 r. - o 19,6%. Minimalna stawka godzinowa w ujęciu rocznym wzrośnie od 01.01.23r. o 15,7%., a od 01.07.23r. – o 19,3%. W związku z tym przedsiębiorcy muszą się liczyć z wyższymi kosztami wynagrodzeń w nadchodzącym roku. 

Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność także powinni zastosować się do nowych regulacji. Dotyczy to także tych, którzy korzystają z możliwości odprowadzania składek przez 24-miesiące od kwoty 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Jak przedsiębiorca powinien przygotować się do wprowadzenia nowych stawek płacy minimalnej?

Tego typu zmiany oznaczają dla pracodawcy konieczność dostosowania funkcjonujących w firmie procesów do nowych regulacji. Warto zadbać o to odpowiednio wcześniej. Pod uwagę warto wziąć następujące obszary:

 • W przypadku pracowników, których wynagrodzenie pokrywa się z wysokością płacy minimalnej, należy sprawdzić odpowiednie zapisy w ich umowach o pracę i ewentualnie dokonać stosownej aktualizacji.

 • W związku z nowymi minimalnymi stawkami godzinowymi także umowy cywilno-prawne dla zleceniobiorców (umowa zlecenie) czy samozatrudnionych (umowa o świadczenie usług), powinny być zweryfikowane i dostosowane do nowych przepisów.

 • Jeśli przedsiębiorca nie korzysta z usług biura rachunkowego, należy uwzględnić nowy poziom minimalnego wynagrodzenia w systemach kadrowo-księgowych, by naliczenie podatku dochodowego, składek ZUS czy innych zobowiązań pracowniczych odzwierciedlało wyższą płacę minimalną. W przypadku, gdy przedsiębiorca korzysta z usług biura rachunkowego – wprowadzenie tych zmian leży po stronie tego ostatniego.

 • Nowe poziomy wynagrodzeń pracowników najmniej zarabiających powinny także zostać urealnione w budżecie firmy na 2023 r., aby koszty operacyjne były właściwie zaplanowane.

Pracodawcy będą mieli czas na wprowadzenie zmian do dnia 31.12.2022 (dla płacy minimalnej obowiązującej od 01.01.2023) oraz - do dnia 30.06.2023 (dla pracy minimalnej obowiązującej od 01.07.2023).

KWOTA ZMNIEJSZAJĄCA PODATEK W 2023 R.

Nowe stawki płacy minimalnej to nie jedyne zmiany mające wpływ na wysokość wynagrodzeń w nadchodzącym roku. Od stycznia 2023 wejdą w życie nowe przepisy dotyczące kwoty zmniejszającej podatek, co także będzie miało przełożenie na ich poziom.


Co to jest kwota zmniejszająca podatek?


Wiąże się ona bezpośrednio z kwotą wolną od podatku czyli dochodem nieobjętym podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W 2023 r. będzie ona wynosić 30 000 zł. czyli tyle samo, ile w roku 2022. Kwota zmniejszająca podatek to kwota wolna w ujęciu rocznym lub miesięcznym pomnożona przez 12% czyli podstawową stawkę podatku PIT. Oblicza się ją wg wzoru:

 • 30 000 zł x 12% = 3 600 zł - kwota zmniejszająca podatek w ujęciu rocznym

 • 30 000 zł / 12 miesięcy x 12% = 300 zł - kwota zmniejszająca podatek przy obliczaniu miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy

Możliwość korzystania z kwoty wolnej oznacza, że pracownik czy zleceniobiorca może cieszyć się wyższym wynagrodzeniem netto.

Kto może stosować kwotę zmniejszającą?

W przyszłym roku poziom kwoty zmniejszającej podatek pozostanie na tym samym poziomie co w roku bieżącym, natomiast rozszerzeniu ulegnie grupa podatników, którym będzie ona przysługiwała. Jak informuje Ministerstwo Finansów „ Od 1 stycznia 2023 roku przepisy pozwalają na stosowanie kwoty zmniejszającej przez wszystkich płatników, którzy pobierają zaliczki na podatek (m. in. pracodawców, zleceniodawców, organy rentowe). Płatnicy stosują pomniejszenie o kwotę zmniejszającą podatek z „urzędu” czyli z mocy ustawy lub po otrzymaniu od podatnika oświadczenia w tej sprawie – na piśmie lub w inny sposób przyjęty u danego podatnika”.[1] Pracownik może złożyć oświadczenie w każdym momencie, co obliguje płatnika do stosowania obniżenia podatku – od następnego miesiąca po złożeniu oświadczenia. Wystarczy to zrobić jednorazowo, by korzystać z kwoty wolnej przez kolejne lata. Jeśli podatnik nie przekaże płatnikowi oświadczenia, pomniejszenie podatku o kwotę 3 600 zł. będzie miało miejsce w zeznaniu rocznym.


[1] Przewodnik dla podatnika. Zasady składania oświadczeń o stosowaniu pomniejszenia zaliczki o kwotę zmniejszającą podatek. Stan na 01.01.2023. Ministerstwo Finansów / gov.pl/finanse / gov.pl/kas

Kto może korzystać z kwoty zmniejszającej podatek w 2023 roku?

Lista podatników w 2023, którzy są do tego uprawnieni jest większa niż w roku ubiegłym. Dotyczy ona tych spośród nich, którzy osiągają przychody z następujących źródeł:

 • umowa o pracę,
 • inne formy wynagrodzenia za pracę na etacie, takie jak stosunek służbowy, praca nakładcza, spółdzielczy stosunek pracy,
 • umowa zlecenie,
 • umowa o dzieło,
 • umowa o zarządzanie przedsiębiorstwem,
 • kontrakty menedżerskie,
 • prawa majątkowe,
 • emerytury i renty z zagranicy


Podatnik może wskazać w oświadczeniu jeden z 3 wariantów kwoty zmniejszającej:

 • 300 zł. czyli 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (pełna ulga miesięczna),
 • 150 zł. czyli 1/24 kwoty zmniejszającej podatek (częściowa ulga miesięczna),
 • 100 zł. czyli 1/36 kwoty zmniejszającej podatek (częściowa ulga miesięczna).

Nawet jeśli podatnik będzie związany umową z dwoma czy trzeba podmiotami, nadal może on pozostać, wedle uznania, przy oświadczeniu na maksymalną kwotę, u jednego płatnika. Nowością wchodzącą w życie w 2023 roku jest to, iż kwotę zmniejszającą można podzielić maksymalnie na 3 płatników. Jej łączna wartość nie może jednak przekroczyć 300 zł. w skali miesiąca.

O czym powinien pamiętać przedsiębiorca w związku z wejściem w życie nowych regulacji dotyczących kwoty zmniejszającej podatek?

 • Konieczne jest poinformowanie o zmianach wszystkich osób, z którymi zawarte są ważne umowy zlecenia, umowy o dzieło i inne kontrakty, które wraz z rozpoczęciem nowego roku będą stanowić podstawę do odprowadzania przez firmę niższych zaliczek na poczet podatku dochodowego o możliwości złożenia wniosku o stosowanie kwoty zmniejszającej zaliczkę.

 • Uwagi będą także wymagać oświadczenia podatników, którym w nowym roku będzie po raz pierwszy przysługiwać prawo do odliczenia kwoty wolnej od podatku. Oznacza to np. konieczność poinformowania pracowników czy zleceniobiorców o nadchodzących zmianach
  i przekazania im druku PIT-2 do wypełnienia.

 • Wpływająca na wzrost wynagrodzenia netto kwota zmniejszająca podatek może spowodować utratę przez pracownika prawa do przysługującej mu ulgi, np. na dziecko. Pracodawca powinien więc wcześniej poinformować daną osobę o wszystkich czynnikach wpływających na wysokość wynagrodzenia netto, by np. przy rozliczeniu rocznym nie była ona niemile zaskoczona.

 • Jeśli przedsiębiorstwo współpracuje z biurem rachunkowym, z większości ww. obowiązków wyręczy je to ostatnie. Kancelaria księgowa dopilnuje także, by wszystkie nowe regulacje były wdrożone właściwie oraz by miało to miejsce w odpowiednim czasie. Współpracując z profesjonalnym biurem finansowym przedsiębiorca ma pewność, że jego firma w 100% dopełnia wszelkich obowiązków ustawowych, a pracownicy mogą w pełni korzystać z przysługujących im korzyści i praw.


Artykuł powstał przy udziale
Moniki Lesińskiej
HR & Payroll Team Leader
Kancelaria Tias


[1] Przewodnik dla podatnika. Zasady składania oświadczeń o stosowaniu pomniejszenia zaliczki o kwotę zmniejszającą podatek. Stan na 01.01.2023. Ministerstwo Finansów / gov.pl/finanse / gov.pl/kas


`