| 04 styczeń, 2023

Zmiany w podatkach 2023

Rok 2023 przynosi kolejne zmiany w przepisach podatkowych. Poniżej prezentujemy zarys najważniejszych zmian, które wpływają na rozliczenia podatkowe w 2023 roku. 


Zmiany w podatku PIT

 • Kwota wolna od podatku - od 1 stycznia 2023 r. podatnik będzie mógł wskazać maksymalnie trzech płatników, którzy (w odpowiedniej proporcji) będą zobowiązani do uwzględnienia kwoty zmniejszającej podatek w wysokości 300 zł.
 • Nowy formularz PIT-2 - do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2023 r. będzie miał zastosowanie nowy formularz PIT-2.
 • 1,5% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego - już w rozliczeniu rocznym za 2022 rok będzie można przekazać wybranej organizacji pożytku publicznego 1,5% podatku PIT (a nie jak dotychczas 1% PIT).

Zmiany w podatku CIT 

 • Minimalny podatek dochodowy - minimalny podatek dochodowy (który miał objąć podmioty o niskich dochodach lub ponoszące straty) został zawieszony w latach 2022-2023. Oznacza to, że minimalny podatek dochodowy (dla podatników, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym) będzie płatny po raz pierwszy do końca marca 2025 r. Jednocześnie wprowadzone zostaną zmiany w konstrukcji tego podatku obejmujące m.in. rozszerzenie katalogu podmiotów zwolnionych oraz modyfikację zasad ustalania podstawy opodatkowania.
 • Podatek od przerzuconych dochodów - od 1 stycznia 2023 r. wszedł w życie szereg zmian w zakresie podatku od przerzuconych dochodów. W szczególności zmienią się przesłanki uznania określonych kosztów za przerzucone dochody, przykładowo warunek opodatkowany według stawki niższej niż 14,25% nie będzie już odnosił się do całości uzyskanych dochodów. Ponadto, od 1 stycznia 2023 r. opodatkowanie podatkiem od przerzuconych dochodów może również dotyczyć podmiotów powiązanych z tzw. rajów podatkowych lub z państw, z którymi nie zawarto umowy międzynarodowej dającej podstawę do wymiany informacji podatkowych
 • Ukryta dywidenda - przepisy dotyczące ukrytej dywidendy zostały uchylone.
 • Oświadczenie WH-OSC - WH-OSC to oświadczenie składane przez płatnika, które (w określonych przypadkach) pozwala na zastosowanie preferencyjnych zasad opodatkowania podatkiem u źródła.Od 1 stycznia 2023 r. płatnik może stosować pierwsze oświadczenie WH-OSC do końca roku podatkowego, w którym zostało złożone. Z kolei termin na złożenie oświadczenia następczego został przesunięty do ostatniego dnia miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego.
 • Bezpośrednie i pośrednie transakcje rajowe - obowiązek dokumentacyjny w stosunku do tzw. pośrednich transakcji rajowych został uchylony z mocą wsteczną od 1 stycznia 2021 r. Od 1 stycznia 2023 r. obowiązują podwyższone progi dokumentacyjne dla bezpośrednich transakcji rajowych, odpowiednio w przypadku transakcji finansowej – do 2 500 000 zł oraz w przypadku innych transakcji – do 500 000 zł.
 • Ulga za złe długi - z dniem 1 stycznia 2023 r. uchylony został obowiązek sporządzania załączników CIT-WZ oraz CIT-WZG do zeznania CIT-8, w których należało wykazać wierzytelności lub zobowiązania objęte ulgą na złe długi. Zmiana ta będzie miała zastosowanie dopiero do rozliczeń za rok 2023.
 • Składki ZUS w części finansowanej przez pracodawcę a koszty podatkowe - od 1 stycznia 2023 r. składki ZUS w części finansowanej przez pracodawcę będą stanowić koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który wynagrodzenia są należne, pod warunkiem że składki zostaną opłacone w terminie wynikającym z odrębnych przepisów. W przeciwnym razie składki ZUS będą kosztem podatkowym na zasadzie kasowej.
 • CIT estoński - od 1 stycznia 2023 r. wprowadzone będą kolejne uproszczenia dla CIT estońskiego, w tym m.in.:- dla spełnienia warunku ponoszenia określonych wydatków z tytułu wypłaty wynagrodzeń wystarczy, że podatnik będzie płatnikiem PIT lub składek ZUS (nie będzie obowiązku faktycznego pobierania zaliczek),- zmiana zasad kwalifikacji niektórych wydatków niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej dotyczących składników majątku.

Zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2023

 •  Grupy VAT - Grupy VAT zaczęły funkcjonować od 1 stycznia 2023 r. Grupę VAT będą mogli założyć podatnicy, którzy są powiązani finansowo, ekonomicznie i organizacyjnieObroty w ramach grupy VAT nie będą podlegać opodatkowaniu VAT i nie będą dokumentowane fakturami, tym samym nie będzie również obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności

Zmiany w podatku VAT - planowane wejście w życie w 2023 roku 

 • Kursy przeliczeniowe dla faktur korygujących - w roku 2023 mają wejść w życie regulacje określające sposób przeliczania faktur korygujących wystawionych w walucie obcej. Zasadniczo do przeliczenia faktur korygujących „in plus” jak i „in minus” ma być stosowany kurs z faktury pierwotnej. Przy czym np. zbiorcza faktura korygująca ma być przeliczana według kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego jej wystawienie.
 • Mały podatnik - w roku 2023 planowane jest również podwyższenie limitu obrotów uprawniających przedsiębiorców do posiadania statusu małego podatnika dla celów VAT z 1,2 mln euro do 2 mln euro.


W przypadku dodatkowych pytań, serdecznie zapraszamy do kontaktu z Działem Podatkowym TIAS: office@tias.pl

`